Stanovy

Stanovy Spolku Martina Luthera

Článok 1

Základné ustanovenie

1. Občianske združenie Spolok Martina Luthera je dobrovoľné, záujmové združenie občanov podľa platných zákonov Slovenskej Republiky.

2. Názov: Spolok Martina Luthera (SML)

3. Sídlo: Košeca 754, 01864 Košeca.

 

Článok 2

Cieľ a činnosť občianskeho združenia

1. Cieľom Spolku je šíriť duchovný odkaz reformátora Martina Luthera. Spolok sa zameriava na poznávanie života a diela tohto reformátora a upevňovanie identity jeho nasledovníkov a nositeľov jeho duchovného odkazu.

2. Spolok uskutočňuje svoje ciele vydávaním publikácií, prednáškami, stretnutiami, podporou sociálnych projektov a rôznymi ďalšími aktivitami ako aj nadväzovaním stykov s partnerskými organizáciami doma i v zahraničí.

Článok 3

Členstvo v občianskom združení

1. Členstvo v Spolku je dobrovoľné

2. Členom SML môže byť fyzická i právnická osoba bez ohľadu na štátnu príslušnosť, resp. svoje sídlo, ktorá sa stotožňuje s poslaním spoločnosti a má záujem podieľať sa na jej činnosti.

3. Členov Spolku prijíma výbor SML na základe písomnej prihlášky.

4. Proti neprijatiu sa nemožno odvolať, avšak prihlášku možno podať znova najskôr za tri roky.

5. Členstvo vzniká prijatím za člena.

6. Členstvo zaniká:

a) vystúpením – dňom, v ktorom bolo písomné oznámenie člena o vystúpení doručené výboru,

b) vylúčením pri preukázateľnom porušení zásad spolku a platných zákonov SR,

c) úmrtím fyzickej osoby, alebo zánikom právnickej osoby, ktorá je členom.

 

Článok 4

Práva a povinnosti členov

1. Práva členov spolku:

a) podieľať sa na činnosti spolku b) od 18. roku voliť c) od 21. roku byť volený,

d) predkladať podnety, návrhy a sťažnosti orgánom spolku,

e) byť informovaný o rozhodnutiach orgánov spolku,

f) odvolávať sa proti rozhodnutiam orgánov spolku v lehote 15 dní odo dňa doručenia na valné zhromaždenie, ktorého rozhodnutie je konečné.

2. Povinnosti členov spolku:

a) plniť ciele, dodržiavať zásady spolku a platné zákony SR

b) riadiť sa stanovamni spolku a inými vnútronými predpismi,

c) chrániť majetok vo vlastníctve alebo užívaní spolku, d) uhradiť členský príspevok.

Článok 5

Orgány spolku

1. Orgánmi spolku sú:

a) Valné zhromaždenie b) Výbor c) Predseda d) Podpredseda e) Tajomník f) Revízna rada

2. Do orgánov spolku môžu byť volení len členovia spolku starší ako 21 rokov.

3. Kolektívne orgány spolku rozhodujú na základe riadneho zvolania všetkých členov spolku.

4. Kolektívne orgány spolku sú spôsobilé uznášať sa, len ak je prítomná nadpolovičná väčšina členov. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasovala nadpolovičná väčšina prítomných.

5. Členovia orgánov spolku sú povinní vykonávať svoje funkcie svedomito, plniť zverené úlohy a dodržiavať všeobecné záväzné právne predpisy a stanovy.

6. Ak neplní člen orgánu riadne svoju funkciu, môže ho odvolať orgán, ktorý ho zvolil.

7. Člen spolku, ktorý je do svojej funkcie zvolený, môže z funkcie odstúpiť, je však povinný oznámiť to písomne výboru.

8. V orgánoch spolku sa hlasuje zásadne tajne. Na návrh člena orgánu so súhlasom nadpolovičnej väčšiny prítomných sa hlasuje verejne.

9. Pri hlasovaní má každý člen orgánu jeden hlas.

10. Z každej schôdze orgánu sa vyhotovuje zápisnica.

11. Do zvolania prvého valného zhromaždenia riadi činnosť prípravný výbor.

 

Článok 6

Valné zhromaždenie (ďalej VZ)

1. VZ je najvyšším orgánom spolku, kde uplatňujú členovia svoje právo podieľať sa na riadení spolku a kontrolujú činnosť spolku a jeho orgánov.

2. Do výlučnej pôsobnosti VZ patrí:

a) prijímať a meniť stanovy spolku, volebný a rokovací poriadok,

b) voliť a odvolávať členov výboru,

c) rozhodovať o základných otázkach koncepcie spolku, schvaľovať zásady hospodárenia a ročnú účtovnú uzávierku,

d) rozhodovať o dobrovoľnom rozpustení spolku. VZ v tomto prípade rozhoduje 3/5 väčšinou hlasov prítomných členov, ktorí súčasne menujú dvoch likvidátorov spolku. Zánik spolku oznámi VZ do 15 dní Ministerstvu vnútra.

3. VZ zvoláva výbor podľa potreby, najmenej raz za dva roky.

4. VZ sa musí zvolať, ak o to požiada písomne jedna tretina členov spolku.

5. Na rokovanie VZ sa pozývajú všetci členovia spolku.

6. Ak nie je prítomná nadpolovičná väčšina členov VZ v dobe, na ktorú bolo VZ zvolané, je VZ po uplynutí 30 minút uznášaniaschopné za účasti prítomných členov.

7. Na návrh výboru schvaľuje výšku členského príspevku.

 

Článok 7

Výbor

1. Riadi činnosť spolku a rozhoduje o všetkých jeho záležitostiach. Za svoju činnosť zodpovedá VZ

2. Výbor plní uznesenia VZ.

3. Výbor má najmenej 5 členov (predsedu, podpredsedu, tajomníka, pokladníka a zapisovateľa).

4. Výbor volí zo svojich členov predsedu, podpredsedu a tajomníka.

5. Schôdzu výboru zvoláva a riadi predseda spolku.

6. Výbor navrhuje výšku členského príspevku spolku.

7. Výbor sa volí na dobu 4 rokov.

8. Výbor sa schádza podľa potreby, najmenej však ročne a je uznášaniaschopný pri nadpolovičnej väčšine svojich členov. Pri hlasovaní rozhoduje jednoduchou väčšinou hlasov. V prípade rovnosti hlasov rozhoduje hlas predsedu. Na žiadosť minimálne troch členov výboru a s uvedením dôvodu musí byť zvolané mimoriadne zasadnutie výboru.

9. Po uplynutí volebného obdobia zotrvá člen výboru vo funkcii do zvolenia nového člena, alebo do svojho znovuzvolenia.

 

Článok 8

Predseda

1. Predseda je štatutárnym zástupcom spolku, ktorý navonok jedná samostatne.

2. Predseda je najvyšším reprezentantom spolku.

3. Predsedovi prislúcha:

a) organizovať a riadiť schôdze a prácu výboru, b) riadiť bežnú činnosť výboru.

 

Článok 9

Podpredseda

1. Podpredseda je štatutárnym zástupcom spolku, ktorý navonok jedná samostatne.

2. Úzko spolupracuje s predsedom spolku a v neprítomnosti predsedu ho zastupuje.

 

Článok 10

Tajomník

1. Tajomník je štatutárnym zástupcom spolku, ktorý navonok jedná samostatne.

2. Zabezpečuje administratívne záležitosti spolku.

3. Úzko spolupracuje s predsedom a podpredsedom spolku a v neprítomnosti týchto ich zastupuje.

 

Článok 11

Konanie za spolok

1. Predseda, podpredseda a tajomník spolku zastupujú a konajú za spolok ako štatutárni zástupcovia každý samostatne. Preto každý z nich môže poveriť zastupovaním v konkrétnej veci ďalšiu osobu.

2. Spolok ako samostatná právnická osoba môže vstupovať do zmluvných vzťahov. Zmluvný vzťah uzatvára niektorý zo štatutárnych zástupcov spolku, alebo ním poverená osoba.

 

Článok 12

Hospodárenie združenia

1. Združenie je nezisková organizácia a prostriedky na svoju činnosť získava najmä:

a) z členských príspevkov,

b) z darov od fyzyckých a právnických osôb z tuzemska a zo zahraničia,

c) z kultúrnych a osvetových podujatí,

d) z podielu zaplatenej dane,

e) z grantov a dotácií,

f) prijatím dedičstva.

2. O hospodárení predkladá výbor správu VZ, ktorá je súčasťou výročnej správy.

 

Článok 13

Revízna rada

1. Revízna rada je kontrolným orgánom spolku, ktorá za svoju činnosť zodpovedá VZ.

2. Členov revíznej rady volí VZ na dobu 4 roky.

3. Revízna rada má najmenej troch členov, ktorí si spomedzi seba volia predsedu.

4. Schádza sa najmenej raz ročne.

5. Jej rokovania zvoláva a riadi predseda.

6. Ak predseda nezvolá radu v období dlhšom ako jeden rok, môže tak urobiť ktorýkoľvek z jej členov.

7. Je uznášaniaschopná, ak je prítomná nadpolovičná väčšina jej členov.

8. Rozhodnutie prijme nadpolovičnou väčšinou prítomných členov.

9. V prípade rovnosti hlasov je hlas zvolávajúceho radu rozhodujúci.

10. Revízna rada najmä:

a) kontroluje hospodárenie spolku,

b) upozorňuje na nedostatky a navrhuje riešenie na ich odstránenie,

c) podáva o svojej činnosti správu VZ.

 

Článok 14

Zánik spolku

1. Spolok zaniká:

a) dobrovoľným rozpustením,

b) právoplatným rozhodnutím štátneho orgánu o jeho rozpustení.

2. Likvidátori vykonajú vysporiadanie práv a záväzkov podľa platných zákonov.

3. Prípadné aktíva a majetok spolku pripadnú Evanjelickej cirkvi a. v. (ECAV) na Slovensku.

 

Článok 15

Záverečné ustanovenie

Tieto stanovy boli prerokované na ustanovujúcej schôdzi dňa 24. 09. 2006. Platnosť nadobudnú dňom registrácie Spolku Martina Luthera.

 

Vo Svätom Jure, 24. 9. 2006

 

Kolková známka Slovenskej republiky v hodnote 1.000.- Sk s pečiatkou Ministerstva vnútra SR č. 99.

Ministerstvo vnútra SR, registrácia vykonaná dňa: 8. 12. 2006, číslo spisu: VVS/1-900/90.29288