Pozvánka

Spolok Martina Luthera na Slovensku a  CZ ECAV Partizánska Ľupča

V á s   p o z ý v a j ú   n a

valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera, ktoré sa uskutoční v jubilejnom roku 500 rokov reformácie, v nedeľu 11. 6. 2017  o  15,00 h,  vo sviatok Sv. Trojice, v evanj. kostole v  Partizánskej Ľupči.

Slovo Božie bude zvestovať Mgr. Marián Čop, superintendent ECAV v ČR, Praha. Pozdrav za centrálu MLB, Erlangen, SRN – Dr. Pál Fónyad, predseda MLB v Rakúsku (kázňou poslúži už na hlavných sl. Božích o 11,00 h).

 

Tešíme sa na stretnutie s Vami!

V sobotu pred nedeľou Rogate,                                                              za Výbor SML

20. mája r. P. 2017                                                                       Mgr. O. Peťkovský, v.r.