VI. valné zhromaždenie

Na valnom zhromaždení Spolku Martina Luthera (SML), 28. apríla 2013, v evanj. kostole v Trenčíne bolo ústredným bodom vystúpenie dekana EBF UK Mgr. Ľubomíra Batku, PhD s prednáškou: „Čo znamená autorita Písma v reformačnej teológii?“ Fundovaná a zrozumiteľným štýlom povedaná hlboko zapôsobila na prítomných. V nej najprv plasticky poukázal na nesmierny rozdiel medzi tým, akou autoritou bola Biblia pre človeka v stredoveku a ako ju podľa prieskumov hodnotí dnes, v súčasnosti. Reformátor Dr. Martin Luther pristupuje k Písmu svätému kristologicky a ono mu je pravým prameňom viery a pravdou, ktorá vyslobodzuje. Svoje učenie i celoživotné dielo založil na pravde evanjelia… Autorita Biblie má pôvod z toho, kto ju napísal (Boh). Vyplýva tiež z jej obsahu a z účinnosti k čomu vedie (aby človek dosahoval spravodlivosť v živote).

Začiatok stretnutia biblickým výkladom usmernil domáci farár, Mgr. J. Bunčák a k duchovnému povzneseniu prispel aj domáci spevokol. Po prednáške nasledoval program val. Zhromaždenia. Správy (o činnosti a hospodárení) stručne uviedol Mgr. Ondrej Peťkovský, predseda SML a v ďalšom rokovaní boli odsúhlasené aj zmeny Stanov a prevedené voľby členov Výboru a Revíznej rady. K doterajším piatim boli zvolení štyria noví členovia.

Prítomných pozdravili a s činnosťou SML v nemeckých krajinských evanj. cirkvách oboznámili zahraniční hostia, z Rakúska a Nemecka. Rokovanie sa  končilo s prosbou k Pánu Bohu o hojné požehnanie činnosti nášho Spolku slúžiacej na slávu Jeho mena a rozkvet cirkvi.

op-ský