IV. valné zhromaždenie

Správa zo IV. valného zhromaždenia Spolku Martina Luthera * Zvolen

S peknou účasťou veriacich v rámci večerných služieb Božích sa konalo výročné (valné) zhromaždenie Spolku Martina Luthera (SML). Zúčastnili sa ho aj pozvaní členovia a hostia.

V programe dominovali dva body: Kázeň, ktorú povedal Dr. Pál Fónyad, evanj. farár a zároveň i predseda MLBOe v Rakúsku a výročná Správa o činnosti nášho SML v podaní predsedu Mgr. Ondreja Peťkovského. Celkove k zdarnému priebehu tohto stretnutia prispelo vedenie zvolenského cirk. zboru na čele s br. farárom a dozorcom, ako aj milé vystúpenie detského spevokolu pred rokovaním.

Hlavná myšlienka kázne sa niesla v duchu slov z 2 Tim 1,7-8, v ktorej bolo zdôraznené, že naša záchrana v spletitosti rozličného ohrozenia spočíva práve na trojitom ukotvení – na moci, láske a sebaovládaní – prameniacim v Bohu.

Aj naša práca v rámci Spolkov Martina Luthera, či u nás alebo i v zahraničí, spočíva na dôslednom uplatnení zodpovednosti voči výzvam našej doby. Tak ako nám Boh ponúka trojité lano záchrany, aj my ho prijímame a zároveň aj v rozličných formách ponúkame našim blížnym.

Správa predsedu SML O. Peťkovského obsahovala stručné hodnotenie aktivít v minulom období, kde sa vynímali nielen nadviazané a upevnené viaceré kontakty so zahraničnými partnermi, ale i poskytnuté prvé finančné podpory (hoci nateraz iba v symbolických obnosoch). Spolok podporil i naše najväčšie celocirkevné podujatie, oslavy 400. výročia Žilinskej synody a je pripravený vstúpiť aj do ďalších projektov (misia v rómskom prostredí, dekáda príprav na veľké jubileum reformácie a i.).

Na záver sa k prítomným predstaviteľom a sympatizantom Spolku pripojil aj biskup ZD Mgr. Milan Krivda a v zborovej sieni pobudol s nimi v príjemnom rozhovore.

op-ský