VII. valné zhromaždenie

058 – kópiaZ á p i s n i c a   zo  7.  valného  zhromaždenia

Bratislava-Legionárska, 17. 5. 2015

V kostole CZ ECAV v Bratislave-Legionárska sa v nedeľu po Vstúpení, dňa 17. mája 2015, v rámci večerných službách Božích konalo 7. valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera (SML) na Slovensku. Prítomných ca. 50 osôb a členovia predsedníctva (Výboru) SML.

Privítanie a bohoslužobný úvod

Domáci farár Mgr. Martin Šefranko privítal domácich viery i hostí – generálneho tajomníka MLB v Erlangen Dr. Rainera Stahla, a Dr. Pála Fónyada, predsedu MLB v Rakúsku. Predseda SML na Slovensku Mgr. Ondrej Peťkovský sa poďakoval za možnosť sláviť spoločenstvo pri Slove Božom v tomto kostole a predstaviť prácu SML v tomto cirkevnom zbore.

Po zaspievaní nábožnej piesne, ES 160 nasledoval výklad slova Božieho (Mgr. Martin Šefranko): “Dokiaľ je čas, čiňte všetkým dobre, najmä domácim viery” (Gal, 6,10), modlitba, požehnanie a vystúpenie Spevokolu CZ ECAV Bratislava – Legionárska (dve piesne).

 

Nasledovala druhá, hlavná časť: Program Valného zhromaždenia SML

Pozdrav – Dr. Rainer Stahl, generálny tajomník MLB v Erlangene

Pán generálny tajomník spomínal na stretnutie v roku 2005 vo Sv. Jure, kde sa hovorilo o možnostiach vzniku SML na Slovensku. Vtedy sme uvažovali o prácach, ktoré by spolok mohol na Slovensku vykonať. V roku 2007, založením Spolku, sa to stalo skutočnosťou. Poďakoval sa SML na Slovensku za podporu, službu a vytrvalosť pri podpore činnosti ECAV na Slovensku.

Spolupráca medzi spolkami MLB sa dobre vyvíja. V roku 2011 bol aj na výročnej schôdzi v Piešťanoch. Vtedy sa na stretnutí predstavil preklad knihy O neslobodnej vôli (M. Pogányová). Na záver uviedol slová ap. Pavla Rím 3,31 a poukázal na dodatok M. Luthera – “jedine” vierou.

Prednesenie správ   –   Správa o činnosti SML – Mgr. O. Peťkovský

Správy neboli čítané, ale boli poskytnuté v písomnej podobe k nahliadnutiu. Predseda SML referoval obsah správ; pripomenul blížiace sa jubileum 500 rokov od začiatku reformácie vo Wittenbergu. Pripomenul stretnutie vo Sv. Jure pred 10 rokmi. Spolku ide o podporu a vzájomné odovzdávanie darov, organizovanie zbierok pre cirkvi v diaspore.

Pokles finančných prostriedkov z cirkví v Nemecku núti MLB k úvahám o zmenách a racionalizácii, aj o premiestnení centrály Spolku z Erlangenu do Wittenbergu. Zatiaľ však takéto rozhodnutie nepadlo.

Náš Spolok participuje na prípravách osláv Výročia reformácie na Slovensku.

Chceme byť stálymi spolupracovníkmi na pôde ECAV na Slovensku, na ceste od závislosti k vlastnej zodpovednosti.

Predseda poďakoval za prijatie na pôde CZ Legionárska, prítomným za účasť, domácemu farárovi i celému CZ za ústretovosť, spevokolu i dirigentke za vystúpenie, zahraničným hosťom za milé slová. Vyslovil prosbu, aby Hospodin požehnával dielo SML a aby práca SML tak slúžila na slávu Jeho mena a rozkvet Jeho cirkvi.

Správa o hospodárení SML.

Správu o hospodárení SML po kontrole vypracoval Ing. Juraj Darovník, ekonóm z Dubnice n/V, prečítal predseda SML. Príjmy a výdavky sú vyrovnané:

Stav k 1. 1. 2013, celkovo (pokladňa a bež. účet) – 3300,98 eur, k 31. 12. 214, celkovo 3190,18 €.

Plán činnosti

Podobne, ako v Rakúsku, chceme aj my  zvyšovať podporu a zlepšiť fundraising. Ak by niekto chcel prispieť na prácu spolku, môže tak učiniť aj dnes pri východe z chrámu.

Správy o činnosti a o hospodárení i plán činnosti boli vzaté na vedomie.

Stanovy – schválenie zmien v Stanovách SML na Slovensku – viď príloha. (Zmena sídla, presnejšie formulácie niektorých paragrafov…)

Zmena Stanov  SML bola schválená väčšinou prítomných (49) – proti 0, zdržal sa – 1.

Oslobodenie od platenia povinného členského príspevku od členov, ktorí dovŕšili vek 80 rokov.

Návrh bol prijatý jednomyseľne.

Uvedenie knihy 95 výpovedí Dr. Martina Luthera – Malý spis – veľké zmeny.

Doc. Ľ. Batka uviedol obsah knihy, ktorá bola vydaná vo vydavateľstve Lutheranus v Prahe. Ide o preklad 95 výpovedí Dr. M. Luthera a tri štúdie (Ľ. Batka, A. Biela a M. Nicák).

Uviedol, že nejde len o pohľad do minulosti, ale i o otázku, čo znamená výročie reformácie pre nás dnes. Plánuje vydať ďalšie knihy.

Pozdrav hostí: Pál Fónyad, predseda MLBOe, Rakúsko, podčiarkol význam vzájomného spoznávania sa medzi jednotlivými evanjelickými cirkvami. Poďakoval za dlhoročnú dobrú spoluprácu.

Rôzne – nikto sa k slovu nehlásil.

Oznamy, brat farár M. Šefranko pozval na občerstvenie v zborovej sieni, spev spevokolu

Pieseň ES 566.

Záver

 

V Bratislave, 17. mája 2015

 

Zapísal: Dr. Ľubomír Batka                                    Predseda SML: Mgr. O. Peťkovský

 

 

Overovateľ: