V. valné zhromaždenie

Piestany 2011Z  á  p  i  s  n  i  c  a

    z 5. valného zhromaždenia Spolku Martina Luthera

na Slovensku,  Piešťany, 17. júla 2011

 

Dňa 17. 7. 2011, v IV. nedeľu po Svätej Trojici –  sa v kostole CZ ECAV v Piešťanoch, konalo 5. valné zhromaždenie Spolku Martina Luthera na Slovensku. Počet prítomných: 45-50.

 

Program:        Privítanie hostí i prítomných – Mgr. Branislav Dolinský

Bohoslužobná časť – kázeň gener. tajomník MLB, Dr. Rainer Stahl

Správa o činnosti  SML –  Mgr. Ondrej Peťkovský

Pozdravy hostí; ThDr Eva Juríková, Mg. Dorothea Haspelmath-Finatti…

Správa o hospodárení Spolku ML, slovo k voľbám a plán činnosti…

Voľné návrhy a rôzne, poďakovanie a záver

Domáci farár Mgr. Branislav Dolinský privítal prítomných (medzi domácimi viery aj kúpeľných hostí). Osobitne pozdravil hostí zo zahraničia; Dr. R. Stahla, gener. tajomníka MLB z Erlangen, SRN a Dorotheu Haspelmath-Finatti, evanj. farárku z Viedne, podpredsedníčku MLB v Rakúsku a seniorku POS, Evu Juríkovú.

Bohoslužobnú časť začal predspevom Pomoc naša… farár B. Dolinský. V liturgickej časti ďalej účinkovali: ss. farárky D. Haspelmath-Finatti, Zuzana Peťkovská z Košece, a Eva Juríková, seniorka POS. Vystúpil aj miešaný cirkevný spevokol z Piešťan pod vedením Ing. Ľudovíta Michalku, zborového kantora. Slovo Božie zvestoval Dr. Rainer Stahl na základe textu 1 Mojž 50,15-23. Kazateľ na základe príbehu o vzťahoch Jákobových synov, Jozefa a jeho bratov, zdôraznil, že sa vo viere stávame jedným národom Božím a aj pre nás ako veriacich platí pravda slov Biblie, že Boh aj zlé obracia na dobré. Z nemčiny tlmočil Mgr. Ľubomír Batka, PhD, dekan EBF UK v Bratislave (podpredseda Výboru SML).

Priebeh valného zhromaždenia SML viedol predseda Mgr. Ondrej Peťkovský. Vo výročnej správe, s východiskom z textu 1 Timoteovi 1,3.4.5, konštatoval potešujúcu skutočnosť, že Spolok vydal s fin. príspevkom Martin Luther Bundu v Erlangen, prvú knihu. Je ňou dielo Martina Luthera: O neslobodnej vôli (De servo arbitrio), preklad a hodnotnú štúdiu o historickom pozadí spisu napísala Mgr. Michaela Pogányová, doktorantka na EBF UK. Vydanie tejto knihy je skromným príspevkom SML na Slovensku v rámci dekády príprav našej ECAV na oslavy veľkého jubilea, 500. výročia začiatku refomácie (1517 – 2017). V rámci svojej činnosti Spolok prispel finančne na účelové zariadenie Šarišsko-zemplínskeho seniorátu HELIANTHUS v Prešove.

Správa predsedu SML bola v prvom rade zameraná na stručné hodnotenie aktivít v minulom období, ale i pohľadom na ciele a úlohy v blízkej budúcnosti.

Rokovanie osobitne pozdravili: s. seniorka Eva Juríková (v zastúpení predsedníctva ECAV, gen. biskupa Mgr. M. Klátika, PhD a riaditeľa Gbú, Ing. D. Vagaského), s. farárka D. Haspelmath-Finatti z Viedne, ako i menom ústredného Spolku – MLB a prezidenta, biskupa Dr. Hans-Martina Weissa, tu prítomný gen. tajomník Dr. R. Stahl. Z prečítanej správy o hopodárení, podobne ako i z výročnej správy predsedu, zneli mierne optimistické tóny.

Výboru SML aj Revíznej rade sa končí volebné obdobie (2007-2011). Keďže v procese príprav nových volieb chýbalo jasné vyjadrenie všetkých členov doterajšieho Výboru, predseda navrhol postupovať podľa znenia Stanov SML, článok 7 (Výbor) bod 9. ( „Po uplynutí volebného obdobia zotrvá člen výboru vo funkcii do zvolenia nového člena, alebo do svojho znovuzvolenia“ ). Prítomní hlasovaním s návrhom súhlasili, schválili a prijali prednesenú výročnú správu predsedu ako aj správu o finančnom hospodárení a za člena Výboru SML zvolili Mgr. Branislava Dolinského, farára v Piešťanoch.

V rámci bodu Rôzne odznela poznámka, (či skôr otázka), prečo v našej cirkvi potrebujeme aj Spolok Martina Luthera? Odpovedal predseda O. Peťkovský v tom zmysle, ako bolo v správe už zdôraznené, že SML koná svoje poslanie v rámci „širokého spektra subjektov pôsobiacich na pôde našej cirkvi… a práve v týchto štruktúrach má svoje miesto zo svojím špecifickým zameraním nielen ako poskytovateľ účinnej podpory a pomoci pri plnení základných úloh cirkvi, ale aj ako jeden z členov širokej rodiny Spolkov ML v Nemecku a vo svete“.

Predseda Ondrej Peťkovský záverom poďakoval za zvesť Božieho slova, prítomným za účasť, domácemu CZ za privítanie, prijatie a hostiteľskú starostlivosť.

Po skončení úradnej časti v chráme Božom, pokračovali neformálne, priateľské rozhovory v zborovej sieni Betezda. Vkusne a citlivo podané bohaté pohostenie domáceho cirk. zboru vhodne prispievalo k utužovaniu úprimného bratsko-sesterského spoločenstva.

S o l i    D e o   G l o r i a !

 

Zapísal:  Mgr. Ondrej Peťkovský,

                                                                                                                                             predseda SML    

                   

Overili:

 

Mgr. Branislav  Dolinský,

evanj. farár a

 

RNDr. Zuzana Šandriková,

zborová doz. CZ ECAV Piešťany