Ďalší Lutherov spis v slovenčine

Slowakei 2015 101 webV Bratislave-Legionárska, sa 17. mája konalo výročné stretnutie Spolku Martina Luthera (SML) na Slovensku.

Na večerných službách Božích domáci farár M. Šefranko oslovil prítomných myšlienkami biblického príhovoru a vystúpil aj zborový spevokol pod taktovkou V. Jägerovej. Okrem hodnotiacej správy O. Peťkovského, predsedu SML, rokovanie pozdravili aj zahraniční hostia (Dr. R. Stahl, gen. tajomník MLB z Erlangen a Dr. P. Fónyad z Viedne).

Hovorilo sa o krátko- i dlhodobých plánoch do budúcnosti, o partnerských vzťahoch Spolku, úlohách v rámci  príprav osláv veľkého jubilea reformácie v r. 2017. Prítomných zvlášť zaujalo vystúpenie Dr. Ľ. Batku, dekana EBF UK, v ktorom predstavil novú knihu 95 výpovedí Dr. Martina Luthera,  Malý spis – veľké zmeny. Ako spoluautor (s doktorandmi A. Bielou a M. Nicákom) zdôraznil, že obsahom je to pomerne malé dielo, ale nesmierneho významu – a ponúka nám prepojenie minulosti s prítomnosťou v historickom a teologickom kontexte.

Záverom rokovania bola vyslovená túžba, aby sa náš Spolok stal pevnou súčasťou radu subjektov pôsobiacich v našej cirkvi, a tak svojím špecifickým zameraním patril k spoľahlivým článkom pri poskytovaní účinnej podpory a pomoci v plnení základných úloh cirkvi.

op-ský